Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand zijn er vieringen in ‘de Vilsterij’ (gebouw achter de kerk) en tijdens bijzondere feestdagen zijn de vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

=====================================================================

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten

op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:

NL20 RABO 0378 9453 27

ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.

of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.

Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan

pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie.

=================================================================

Betreft: Willibrordzondag 6 november 2022

Geachte pastoors, pastorale teams en parochiebesturen,
Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag op de zondag die het dichtst bij zijn feestdag
7 november ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de eerste was die officieel het
geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in onze streken en de Kerk geplant heeft in het
gebied boven de grote rivieren gedenken wij hem dankbaar. We zijn ons bewust van de lange
levende traditie waarin wij staan, en van de uitdaging om zijn nalatenschap door te geven.
Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van de christenen
in ons land. De kerk is immers in de loop van de tijd verdeeld en gescheiden geraakt. We
kunnen daar niet onverschillig tegenover staan. Zeker niet in deze tijd van crises waarin
mensen naar houvast zoeken. Als christenen weten we dat het Evangelie troost en hoop en
inspiratie biedt. Een gezamenlijk getuigenis versterkt de geloofwaardigheid van onze
boodschap. Heel veel mensen hebben op 19 september via de televisie de uitvaart en begrafenis
van de Engelse koningin Elisabeth II kunnen volgen. De liturgie en de eenheid van het geloof
in de verzoening, de verrijzenis en het eeuwige leven maakten zeer veel indruk.
Laten we ook aan de basis, in onze eigen omgeving, als daad bij het woord van het gebed voor
de oecumene op voorspraak van de H. Willibrord zoeken naar vormen van gezamenlijk gebed
en samenwerking in de dienst aan de wereld.
De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in
voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere
collecte voor het werk van deze vereniging.
Op de website van de vereniging treft u de oproep voor de collecte aan, evenals de
preeksuggestie behorende bij de lezingen van de zondag. Dit jaar heeft de KVO mij als lid van
het hoofdbestuur gevraagd deze preeksuggestie en voorbede te verzorgen.
www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag/1778-willibrordzondag-2022-de-liefde-vanchristus-beweegt-tot-eenheid-en-verzoening
Ik vertrouw erop dat u in de parochiebladen, op de websites en op de zondag zelf aandacht zult
besteden aan de oecumene en de collecte waarvan de opbrengst broodnodig is voor de
Katholieke Vereniging voor Oecumene.
In gebed verbonden,
hartelijke groeten,
Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene

===================================================================== 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren