Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

Allerzielen 2 november 

Ieder jaar staan in onze kerk 1 en 2 november in het teken van gedenken.

Allereerst Allerheiligen, mensen die in de geschiedenis op bijzondere wijze een voorbeeld zijn geweest van naastenliefde en op wat voor manier dan ook zich dienstbaar hebben gemaakt aan deze wereld.

Maar meer nog spreekt voor ons 2 november Allerzielen tot de verbeelding.

Op 2 november staan we, meer nog dan anders, stil bij alle naasten die ons in de dood zijn voorgegaan.

Mensen die ons heel lief en dierbaar waren en nog steeds zijn.

Geliefden die we nog steeds missen en nog vele jaren bij ons hadden willen houden.

U bent dinsdag 2 november van harte welkom in onze kerk, om in de viering van 19.00 uur, samen met elkaar in verbondenheid met ieder die ons voorging, in liefde nog eens de namen te noemen van hen die ons zo dierbaar waren, hardop of in de stilte van ons hart.

Na afloop van de plechtigheid zullen we samen naar ons kerkhof lopen om daar een lichtje te brengen en zullen we de graven besprenkelen met gewijd water van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Viering van de H. Eucharistie op Willibrorduszondag in Vilsteren

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris. Willibrord staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Hij kwam eind 690  in navolging van Christus naar Nederland om ook hier het geloof te verkondigen. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt tot België en Luxemburg toe.

Willibrordus stierf op 7 november 739 in Echternach.

Velen bezoeken hier zijn laatste rustplaats en ook gaan hier jaarlijks bedevaarten naar toe.

Op zondag 7 november zal Bisschop mgr. Woorts naar Vilsteren komen om in de kerk die de naam van de Heilige Willibrordus heeft gekregen voor te gaan in de H. Eucharistieviering.

U bent van harte welkom om op de sterfdag van Willibrordus deze viering bij te wonen. De aanvang is 11.00 uur

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere  feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

“Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe,” In de Goede Week, de week voor Pasen, worden op vierpasen.nl video’s gepubliceerd van katholiekleven.nl. Daarin geven de bisschoppen persoonlijk uitleg bij onderdelen van de Goede Week en Pasen.
Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met het coronavirus, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website
vierpasen.nl.Goede week en Pasen vieren

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/vier-pasen-fotos-voor-parochiewebsites-en-parochiebladen

Onder video’s vindt u een bericht van ons oud diaken J.P. Thöni

===============================================================

Beste mensen,

Tegen beter weten in had ik gehoopt dat we straks met Pasen weer met velen in de kerk bij elkaar konden komen.

Niets is minder waar. Maar er schijnt een lichtje aan het eind van de donkere tunnel. Op Goede Vrijdag is de kerk open maar er is geen kruisweg wel is er een gelegenheid voor gebed en om een kaarsje aan te steken.

Mits er geen derde golf aan komt mogen we met 30 mensen op Eerste Paasdag gaan vieren.

Vieren dat Christus verrezen is, dat Hij door het donker van de nacht is opgestaan in het volle licht. Het past helemaal in deze tijd.

Een tijd van donkere dagen die naar ik hoop snel overgaan in betere tijden.

Het zijn de kleine hoopvolle dingen waar we ons nu aan vast kunnen en mogen houden.

Ook mag ik vertellen dat er een groepje mensen enthousiast bezig is om te kijken hoe we verder kunnen met ons parochiehuis.

Een huis waar iedereen welkom is en hopelijk weer het hart van onze geloofsgemeenschap wordt.

Toch blije ontwikkelingen.

Inmiddels hebt u ook de envelop voor de kerkbalans ontvangen.

Ik weet op dit moment nog niet wat het resultaat is van deze actie.

Hoop op een mooie bijdrage van u allen.

Ik merk dat ik het woord hoop in mijn stukje vaak heb gebruikt.

Dat is ook waar we in deze tijd van leven, geloof, hoop en vertrouwen.

Ik wens u namens de locatieraad hele fijne Paasdagen toe.

Geniet van al het leven dat nu in het voorjaar weer tevoorschijn komt.

Het frisse groen en de voorjaarsbloemen.

Die houden gelukkig geen rekening met corona.

Een Paasgroet namens ons allen,

Tonny Hendriks (voorzitter)   

===========================================================

Brief 2  dinsdag 9 februari 2021

Dit is een aanvullende brief van 28 januari

Beste parochianen,

Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken, die na vandaag, dinsdag 9 februari, zullen plaatsvinden.

Zoals gemeld in ons communiqué van 28 januari jl., hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie op genoemde datum besloten, dat de vieringen in onze parochiekerken, in ieder geval tot vandaag, 9 februari, zouden plaatsvinden zonder kerkgangers erbij; maar – waar mogelijk – wel zouden worden gelivestreamd.

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we gisterenavond (parochiebestuur) respectievelijk vanmiddag (pastoraal team) (beide keren online) opnieuw gekeken naar ons besluit van 28 januari jl.

In genoemde vergaderingen zijn we als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie gekomen, dat we ook na vandaag, 9 februari, de vieringen in onze parochiekerken zonder kerkgangers erbij, zullen moeten laten plaatsvinden.

De reden hiervoor is, dat, naar het zich laat aanzien, de avondklok verlengd zal gaan worden tot 2 maart a.s. Verder is – ook in ons gebied – het aantal besmettingen nog steeds ernstig te noemen. De urgentie, die hieruit spreekt – gevoegd bij de andere argumenten, genoemd in ons communiqué van 28 januari jl., – brengt ons als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie, dat de vieringen in onze parochiekerken – tot onze spijt – ook in de komende periode, zonder kerkgangers zullen moeten plaatsvinden. Wel zullen deze vieringen – waar mogelijk – worden gelivestreamd. Dit zal tenminste duren tot 2 maart aanstaande.

Uitvaarten kunnen in onze parochiekerken wel plaatsvinden met kerkgangers erbij; het liefst in kleine kring, alleen met de ‘naasten’; het maximale aantal personen dat bij een uitvaart kan zijn, bedraagt 50 (conform voorschriften overheid).

Ik hoop op Uw begrip voor ons besluit.

Namens pastoraal team en parochiebestuur wens ik U Gods zegen, heel veel sterkte met alles en blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof

=======================================================

brief 1         28 januari 2021

Onderwerp: Communiqué over tijdelijk stoppen met publieke vieringen in onze

RK Emmanuelparochie

Beste medeparochianen,

Hierbij laat ik U, als pastoor van onze RK Emmanuelparochie, vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, het volgende weten.

Vanochtend, donderdagmorgen 28 januari, hebben wij als parochiebestuur en pastoresteam van onze Emmanuelparochie een spoedberaad gehouden. Dit overleg heeft – gezien de huidige omstandigheden – online plaatsgevonden.

Onderwerp van ons gesprek was de vraag, of we – gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus – nog wel kunnen doorgaan met het houden van vieringen in onze kerken, in aanwezigheid van kerkgangers.

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we van mening, dat dit – door de huidige stand van zaken – niet meer kan.

Hiervoor zijn meerdere overwegingen. Ik noem U de belangrijkste:

  • Onze regering zet de avondklok in als uiterste middel om het coronavirus een halt toe te roepen
  • De relatief hoge besmettingscijfers in de gemeenten, waarin de kerken van onze Emmanuelparochie gelegen zijn. Het gaat hierbij om de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Raalte.
  • Oproepen vanuit genoemde burgerlijke gemeenten om niet samen te komen en het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken
  • Ook andere kerken in deze gemeenten hebben hun vieringen met kerkgangers erbij, inmiddels gestaakt
  • In onze eigen parochie hebben inmiddels twee locaties, te weten Hardenberg en Lemelerveld, besloten om voorlopig geen vieringen te houden met kerkgangers

Om deze en andere redenen, hebben wij, als pastoraal team en parochiebestuur, daarom vanmorgen besloten om met ingang van komend weekend – 30 en 31 januari a.s. – geen vieringen met kerkgangers meer te houden in onze parochiekerken. Dit zal in ieder geval gelden tot en met 9 februari; zo lang is ook de avondklok van kracht. Na de eerstvolgende persconferentie van de landelijke overheid (verwacht op 2 februari aanstaande) zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur opnieuw met elkaar overleggen over de vieringen in onze parochie.

Wat we wel zullen blijven doen, is het livestreamen van vieringen. Op deze manier kunt U toch zoveel mogelijk verbonden blijven met Uw eigen kerk en haar voorgangers. In onze parochie zijn er in de kerken van Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld en Ommen, mogelijkheden tot het livestreamen van vieringen. Op andere plekken in onze parochie, wordt nog gewerkt aan het realiseren van livestreaming.

Waar er gelivestreamd kan worden, zullen we, zonder kerkgangers, maar toch, ook vieringen houden. Waar er geen livestream is, zullen er voorlopig ook geen vieringen kunnen plaatsvinden. In ieder geval zullen we vanuit de Brigittakerk in Ommen, het eucharistisch centrum van onze parochie, op zondagmorgen om 11.00 uur, de eucharistieviering blijven livestreamen.

Wat ook mogelijk zal blijven, is het houden van uitvaartvieringen. Het is ons, als parochiebestuur en pastoraal team bekend, dat de overheid de mogelijkheid biedt om met maximaal 50 personen bij elkaar te komen. Als pastoraal team en parochiebestuur adviseren wij U echter dringend, om bij uitvaartvieringen het aantal aanwezigen te beperken tot de ‘naasten’. Voorts zullen – om redenen van veilig en verantwoord vieren – tot nader order, uitvaartvieringen uitsluitend worden gehouden in de vorm van gebedsvieringen. Dit betekent, dat er voorlopig tijdens uitvaartvieringen, geen communie zal worden uitgereikt. Daarbij maken wij erop attent, dat ook uitvaartvieringen gelivestreamd kunnen worden.

Bovengenoemde beslissingen nemen we als pastoraal team en parochiebestuur met pijn in ons hart. Wat ook wij – met U – zullen gaan missen, is het samen vieren en elkaar als geloofsgemeenschap te ontmoeten. Maar we willen ook waken voor Uw en onze gezondheid. Vandaar dit besluit.

Mocht U – naar aanleiding van dit communiqué of om andere reden – behoefte hebben aan gesprek, dan kunt U altijd een beroep doen op de leden van ons als pastoraal team. Onze gegevens kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl , en in het parochieblad van Uw geloofsgemeenschap.

U en allen die U lief zijn, wens ik, in deze moeilijke tijd, van harte Gods zegen en heel veel sterkte met alles. Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                                             Pastoor André Monninkhof

——————————————————————————————–

“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.
Het eerste couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar.
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden, zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal toch niet leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd boven water ?
In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit ook ons voorland ?
Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe hiermee om te gaan ?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus) over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over het water naar Hem toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder.
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te verdrinken.
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien ! Elkaar steunen zit ons in het bloed !
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods genade.
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te dragen.
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar.
                              Pastoor André Monninkhof

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

13 maart 2020
Beste medeparochianen,
Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en parochiebestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:
ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
Er zal géén koor aanwezig zijn.
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018-3.1

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren