Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere  feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

=====================================================================

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten

op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:

NL20 RABO 0378 9453 27

ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.

of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.

Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan

pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie.

=================================================================

Betreft: Willibrordzondag 6 november 2022

Geachte pastoors, pastorale teams en parochiebesturen,
Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag op de zondag die het dichtst bij zijn feestdag
7 november ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de eerste was die officieel het
geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in onze streken en de Kerk geplant heeft in het
gebied boven de grote rivieren gedenken wij hem dankbaar. We zijn ons bewust van de lange
levende traditie waarin wij staan, en van de uitdaging om zijn nalatenschap door te geven.
Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van de christenen
in ons land. De kerk is immers in de loop van de tijd verdeeld en gescheiden geraakt. We
kunnen daar niet onverschillig tegenover staan. Zeker niet in deze tijd van crises waarin
mensen naar houvast zoeken. Als christenen weten we dat het Evangelie troost en hoop en
inspiratie biedt. Een gezamenlijk getuigenis versterkt de geloofwaardigheid van onze
boodschap. Heel veel mensen hebben op 19 september via de televisie de uitvaart en begrafenis
van de Engelse koningin Elisabeth II kunnen volgen. De liturgie en de eenheid van het geloof
in de verzoening, de verrijzenis en het eeuwige leven maakten zeer veel indruk.
Laten we ook aan de basis, in onze eigen omgeving, als daad bij het woord van het gebed voor
de oecumene op voorspraak van de H. Willibrord zoeken naar vormen van gezamenlijk gebed
en samenwerking in de dienst aan de wereld.
De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in
voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere
collecte voor het werk van deze vereniging.
Op de website van de vereniging treft u de oproep voor de collecte aan, evenals de
preeksuggestie behorende bij de lezingen van de zondag. Dit jaar heeft de KVO mij als lid van
het hoofdbestuur gevraagd deze preeksuggestie en voorbede te verzorgen.
www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag/1778-willibrordzondag-2022-de-liefde-vanchristus-beweegt-tot-eenheid-en-verzoening
Ik vertrouw erop dat u in de parochiebladen, op de websites en op de zondag zelf aandacht zult
besteden aan de oecumene en de collecte waarvan de opbrengst broodnodig is voor de
Katholieke Vereniging voor Oecumene.
In gebed verbonden,
hartelijke groeten,
Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene

Communiqué 25 februari 2022

 

Versoepeling coronaregels

De Bisschoppen van Nederland hebben op 23 februari jl. versoepelingen aangekondigd van de coronaregels. Deze versoepelingen gaan vandaag, 25 februari, in. Voor onze Emmanuelparochie betekenen deze versoepelingen het volgende:

Geen anderhalve meter afstand meer

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, vervalt.

Vooraf reserveren is niet meer nodig.

Mondkapjesadvies vervalt

Het advies om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, vervalt.

Communie

  • Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie.
  • Uitzondering hierop: de priester, diaken, pastoraal werker, voorganger, acoliet of lector die de communie uitreikt, dient zijn of haar handen vooraf goed te reinigen
  • Het protectiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden
  • Ook het ontvangen van de communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt, fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen, zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Zang

Samen zingen kan weer. Ook voor koren is de verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervallen. Koren kunnen dus weer repeteren en zingen zoals zij dit gewend waren.

Misdienaars

Misdienaars mogen weer gewoon aan de slag. Zij kunnen niet drinken uit dezelfde beker als de priester.

 Koffie drinken na de Mis

Ook koffie drinken na de viering is weer mogelijk.

Wijwater

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.

Vredeswens

Gehandhaafd blijven regels ter vermijding van handcontact. Daarom geven gelovigen elkaar niet de hand bij de vredeswens. De vredeswens kan worden gegeven met een ander gebaar, bijvoorbeeld door middel van een hoofdknikje of ‘met de hand op het hart’.

Collecte

Omdat handcontact vermeden moet worden, kan ook de collecteschaal niet van hand tot hand worden doorgegeven. Wel kan er een collectemandje bij de ingang van de kerk worden geplaatst, waar de gelovigen hun goede gaven in kunnen doen.

Aswoensdag

Op 2 maart is het Aswoensdag. Het askruisje kan worden gegeven door het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of door het strooien van as over het voorhoofd.

Rekening houden met elkaar

Tenslotte benadrukken we, dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals hygiëneregels volgen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.

Pastoor André Monninkhof

Communiqué 27 januari 2022

Versoepelingen

Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk.

Hierna zal ik aangeven, wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.

Vieringen

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, met kerkgangers erbij, zijn weer mogelijk.

Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de vieringen wordt nog dringend afgeraden.

Andere kerkelijke bijeenkomsten

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Basismaatregelen op het gebied van gezondheid

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit betekent:

  • Thuisblijven in het geval van klachten
  • Anderhalve meter afstand houden
  • De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen ontsmetten)
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes
  • De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd (zie ook hierna).

Communie uitreiken

De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een eucharistisch pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt.

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand, de communie willen ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in de vorm van een schone witte zakdoek – van kracht.

Zingen

Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden, en in zigzagopstelling staan. Ook voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Uitvaarten

Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Wel geldt hier de algemene eindtijd van 22.00 uur. Volg bij uitvaarten de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tot slot

Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal besmettingen, blijft voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen !

Pastoor André Monninkhof

===================================================================== 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren