Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.

Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

===================================================================

 

Een groet van de aartsbisschop

aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2023
Utrecht, Witte Donderdag – 6 april 2023
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Zang en muziek kunnen een bijzonder diepe snaar bij ons raken. Een lied, een melodie, ze geven ons vaak
troost, kracht en hoop, hoe moeilijk de situatie waarin we ons bevinden ook mag zijn. Dat is zeker het geval
bij het horen van het Stabat Mater, bijvoorbeeld in de bekende versie van Giovanni Pergolesi. Dit Latijnse
gedicht uit de Middeleeuwen beschrijft het lijden dat Maria ondergaat, wanneer zij onder het kruis van haar
Zoon staat. Het is genoemd naar de beginwoorden ervan: Stabat Mater dolorosa (Stond de Moeder smartelijk).
Delen van dit lied worden vaak gezongen tijdens het bidden van de kruisweg.
Tijdens de Veertigdagentijd zijn wij als Kerk met onze Heer Jezus opgegaan naar Jeruzalem, de stad van Zijn
lijden, sterven en verrijzen omwille van ons eeuwig heil. Zo is Hij ons voorgegaan naar het Huis van de Vader,
waar Hij voor ons een plaats heeft bereid (Joh. 14, 2). Maria heeft haar Zoon los moeten laten, in die zin dat ze
Hem Zijn weg heeft moeten laten gaan, die Hij moest gaan als Gezondene van de Vader. Dat heeft voor haar
als Zijn moeder een groot lijden betekend. Niet voor niets wordt ze al vele eeuwen Mater Dolorosa (Moeder
van Smarten) genoemd. Maria is haar Zoon gevolgd, ja ze deelde volledig in Zijn lijden, tot onder het kruis.
De stervende Jezus aan het kruis heeft Maria via de jongste apostel Johannes, die eveneens onder het kruis
bij Hem bleef, ook aan ons als moeder gegeven. Nadat Hij tegen Maria over Johannes, de leerling die Hij
liefhad, vlak vóór Zijn sterven had gezegd “Vrouw, zie daar uw zoon” (Joh. 19, 26), zei Hij tegen Johannes:
“Zie daar uw moeder” (Joh. 19, 27). Wij allen zijn door Jezus geroepen om Zijn geliefde leerling te zijn.
Maria is daarom ook onze moeder en als geen ander na Jezus kent zij het lijden uit eigen ervaring. Daarom
kent zij ook ons lijden en dat van allen ter wereld, het lijden naar geest en lichaam. Niet voor niets vinden
velen bij haar troost en bemoediging. Dit gebeurt in het bijzonder bij bedevaarten naar Onze Lieve Vrouw van
Lourdes. Hierheen hopen wij met velen uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht eind april/begin mei te
pelgrimeren. Dat zullen we eveneens doen naar Maria, de Troosteres der Bedroefden, in Kevelaer.
Maria volgde haar Zoon naar Jeruzalem. Ze bleef bij Hem onder het kruis. Dit was het pijnlijkste moment in
haar leven. Daar werd realiteit wat de oude Simeon zo’n 33 jaar eerder in de tempel van datzelfde Jeruzalem
had geprofeteerd, toen zij als jonge moeder samen met Jozef en haar Kind Jezus – 40 dagen oud – daarheen
was gegaan om Hem volgens de Wet van Mozes aan God op te dragen: “… en uw ziel zal door een zwaard
worden doorboord” (Luc. 2, 35).
Na Jezus’ kruisdood en begrafenis bleef Maria met de leerlingen in Jeruzalem. Ze deelde uiteindelijk in de
alles overtreff ende vreugde van de verrijzenis van haar Zoon en onze Heer. Ja, ze deelt in Zijn verheerlijking
dankzij haar Tenhemelopneming met ziel en lichaam. Maar vooraleer zelf deelachtig te worden aan het Pasen
van Jezus, bleef ze eerst in gebed met de leerlingen in Jeruzalem verenigd om de komst van de Heilige Geest,
de bron van alle hoop, troost, kracht, liefde en vrede af te wachten.
Pinksteren geldt als het geboortefeest van de Kerk, omdat de leerlingen na het ontvangen van de Heilige Geest
de wereld zijn ingegaan om Christus te verkondigen en alle volken tot Zijn leerling te maken. Maria blijft ons
als Kerk nabij, zeker ook in onzekere tijden. Zij blijft als hemelse Moeder bij ieder van ons, ook wanneer onze
weg een lijdensweg wordt, zoals ze aanwezig was op de via dolorosa van haar Zoon, Zijn kruisweg. Zij bidt
voor ons, tot ook wij eens deelachtig mogen worden aan het Pasen van haar Zoon en onze Heer Jezus, om met
haar te delen in Zijn hemelse heerlijkheid.
Daartoe wens ik u mede namens de andere leden van de bisdomstaf van harte een Zalig Pasen!
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Met de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u wederom om een bijdrage voor het in stand houden van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

Nu ook wij als gemeenschap voor hogere koste komen te staan, hopen we dat u weer ruimhartig mee wilt doen aan deze actie.

De kerk van morgen zal steeds meer in het teken staan van omzien naar elkaar en de schouders er samen onder zetten.

Mogen we ook nu weer op u rekenen!!!!

De locatieraad

 

=================================================================

 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren