Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere  feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

Vakantieperiode Ineke Rietman:
In week 31, 32, 33 en 34 (maandag 1 augustus tot en met vrijdag 26 augustus)  heeft Ineke Rietman vakantie en
is het secretariaat gesloten.

In deze periode kunt u voor dringen zaken contact opnemen met Tonny Hendriks 06 15 53 82 37

 b.g.g. Janny Horstman 06 15 45 80 08 van de locatieraad, zodat wij u toch, waar mogelijk, antwoord kunnen geven op uw vragen.

Communiqué 25 februari 2022

 

Versoepeling coronaregels

De Bisschoppen van Nederland hebben op 23 februari jl. versoepelingen aangekondigd van de coronaregels. Deze versoepelingen gaan vandaag, 25 februari, in. Voor onze Emmanuelparochie betekenen deze versoepelingen het volgende:

Geen anderhalve meter afstand meer

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, vervalt.

Vooraf reserveren is niet meer nodig.

Mondkapjesadvies vervalt

Het advies om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, vervalt.

Communie

  • Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie.
  • Uitzondering hierop: de priester, diaken, pastoraal werker, voorganger, acoliet of lector die de communie uitreikt, dient zijn of haar handen vooraf goed te reinigen
  • Het protectiescherm hoeft niet meer gebruikt te worden
  • Ook het ontvangen van de communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt, fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen, zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Zang

Samen zingen kan weer. Ook voor koren is de verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervallen. Koren kunnen dus weer repeteren en zingen zoals zij dit gewend waren.

Misdienaars

Misdienaars mogen weer gewoon aan de slag. Zij kunnen niet drinken uit dezelfde beker als de priester.

 Koffie drinken na de Mis

Ook koffie drinken na de viering is weer mogelijk.

Wijwater

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan.

Vredeswens

Gehandhaafd blijven regels ter vermijding van handcontact. Daarom geven gelovigen elkaar niet de hand bij de vredeswens. De vredeswens kan worden gegeven met een ander gebaar, bijvoorbeeld door middel van een hoofdknikje of ‘met de hand op het hart’.

Collecte

Omdat handcontact vermeden moet worden, kan ook de collecteschaal niet van hand tot hand worden doorgegeven. Wel kan er een collectemandje bij de ingang van de kerk worden geplaatst, waar de gelovigen hun goede gaven in kunnen doen.

Aswoensdag

Op 2 maart is het Aswoensdag. Het askruisje kan worden gegeven door het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of door het strooien van as over het voorhoofd.

Rekening houden met elkaar

Tenslotte benadrukken we, dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals hygiëneregels volgen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren.

Pastoor André Monninkhof

Communiqué 27 januari 2022

Versoepelingen

Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk.

Hierna zal ik aangeven, wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in onze Emmanuelparochie.

Vieringen

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, met kerkgangers erbij, zijn weer mogelijk.

Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de vieringen wordt nog dringend afgeraden.

Andere kerkelijke bijeenkomsten

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Basismaatregelen op het gebied van gezondheid

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit betekent:

  • Thuisblijven in het geval van klachten
  • Anderhalve meter afstand houden
  • De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen ontsmetten)
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes
  • De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd (zie ook hierna).

Communie uitreiken

De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een eucharistisch pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt.

De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand, de communie willen ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in de vorm van een schone witte zakdoek – van kracht.

Zingen

Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden, en in zigzagopstelling staan. Ook voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Uitvaarten

Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Wel geldt hier de algemene eindtijd van 22.00 uur. Volg bij uitvaarten de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus.

Tot slot

Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal besmettingen, blijft voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen !

Pastoor André Monninkhof

===================================================================== 

——————————————————————————————–

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018-3.1

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren