Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

Nieuwjaarsreceptie

I.v.m. de beperkingen rondom de coronapandemie gaat de voorgenomen nieuwjaarsreceptie op

16 januari a.s. helaas niet door.

De locatieraad en het secretariaat wenst u allen een gezegend 2022.

 

 

Communiqué 21 december 2021

Onze Bisschoppen hebben besloten tot verdere aanscherping van de coronaregels. Pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie hebben besloten om alle aanbevelingen van de Bisschoppen over te nemen.

Voor onze parochie betekent dit het volgende.

Maximaal aantal aanwezigen

Het maximaal aantal aanwezigen bij vieringen is 50 personen. Dit aantal is exclusief medewerkers. U dient vooraf te reserveren. Uw eigen kerk zal U informeren over hoe U dit kunt doen. Dit geldt voor de vieringen rond Kerst, maar ook hierna.

Vieringen worden alleen overdag gehouden. ’s Avonds na 17.00 uur zijn er in onze kerken geen vieringen.

Zang

We gaan terug naar 1 cantor of maximaal 4 zangers.

Samenzang is niet mogelijk.

Uitvaarten

Op grond van de uitzondering, door de overheid gemaakt, geldt voor uitvaarten ook in onze kerken, een maximum aantal aanwezigen van 100 personen. Dit is exclusief medewerkers.

Andere kerkelijke bijeenkomsten

Andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen gebeuren digitaal.

Open stellen van de kerk (aanbidding, kerststal en dergelijke)

Wanneer de kerk wordt opengesteld voor Aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de Kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Dit betekent onder meer, dat bij een bezoek aan de Kerststal iedereen, die ouder is dan 13 jaar, een mondkapje draagt; dat U onderling en tot anderen, anderhalve meter afstand houdt (behalve wanneer U op één adres woont); dat U met niet meer dan twee (Eerste en Tweede Kerstdag: vier) personen tegelijk komt; dat U bij binnenkomst uw handen ontsmet; dat U zich houdt aan de looproutes (door het middenpad naar voren; via het zijpad de kerk weer verlaten); en dat U drukte vermijdt.

Vier Kerst !

Voor iedereen, die voor vieringen in onze kerken, geen plek meer kan reserveren, vier thuis mee! Vanuit kerken in onze Emmanuelparochie worden livestreams van vieringen verzorgd. Meer informatie hierover vind U op de website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl. Hiervoor kunt U ook kijken op de lokale website van uw eigen kerk. Ook op NPO 2 worden Kerstvieringen uitgezonden. Verder vind U op VierKerstmis.nl meer informatie, tips, en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, vier Kerstmis!

Kerstwens

Helaas is het door het coronavirus, ook dit jaar met Kerst anders, dan we graag zouden willen. Niettemin wensen pastoraal team, parochiebestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie, U van harte:

Zalig Kerstfeest; gezegend Nieuwjaar !

Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof

=======================================================================

Communiqué 1 december 2021

Persconferentie van vrijdag 26 november jl.

 Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl.

Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie sluiten we ons hierbij aan. Ook wij zijn van mening, dat onze kerken geen bron mogen worden van besmetting.

Toepassing in onze Emmanuelparochie

 Per direct:

 1. Voorlopig geen avondvieringen met kerkgangers erbij, ook niet met Kerst
 2. De eerstkomende tijd ook geen kerkelijke vergaderingen of bijeenkomsten na 17.00 uur
 3. Alle koorrepetities worden opgeschort
 4. Bij vieringen – zowel live als online – kan er gezongen worden door een cantorgroep van maximaal 6 personen
 5. Terughoudendheid in het bezoekwerk (pastorale bezoeken bij mensen thuis)
 6. Bezoek aan zorgcentra: we volgen het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen

Conform het besluit van de Nederlandse Bisschoppen worden alle avondvieringen met kerkgangers in onze parochie per direct opgeschort. Avondvieringen kunnen wel worden gelivestreamd, maar zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Alleen de medewerkers, die nodig zijn voor het livestreamen van deze avondviering, zijn dan in het kerkgebouw. Voor een avondviering, die gelivestreamd wordt, kan een cantorgroep worden ingeschakeld van maximaal 6 personen. Voor aanvang van deze avondvieringen worden er geen klokken geluid.

Doordeweeks en ook op zaterdag en zondag kunnen er, overdag, in onze gebouwen wel vieringen plaatsvinden. Alle vieringen, die nog zullen plaatsvinden, zijn hoe dan ook om 17.00 uur afgelopen.

Over de concrete invulling van het rooster van vieringen de komende tijd zult U zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd.

Kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten

Per direct zullen er in onze kerkgebouwen tot nader order na 17.00 uur ’s avonds geen kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten meer plaatsvinden. Eventuele vergaderingen en andere besprekingen of overleggen, kunnen online worden gehouden.

Koorzang

Koorzang door een cantorgroep blijft mogelijk. Deze cantorgroep omvat niet meer dan 6 personen. De leden van de cantorgroep staan bij voorkeur in een ‘zig zag opstelling’ en houden onderling anderhalve meter afstand.

Alle koorrepetities worden tot nader order opgeschort.

Bezoekwerk

Bij pastorale bezoeken bij mensen thuis zullen wij als pastoraal team uiterste terughoudendheid in acht nemen. Hierover zal door de pastor tevoren afstemming plaatsvinden van met de te bezoeken parochiaan.

Voor wat betreft activiteiten, bezoeken en vieringen in zorgcentra, volgen wij als pastoraal team het beleid van het betreffende zorgcentrum

Vieringen met Kerst

Hierover zult U tijdig worden geïnformeerd.

Op Kerstavond 24 december a.s. zullen er na 17.00 uur geen nachtmissen zijn.

 Website

Actuele informatie kunt U ook vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl. Ook de locaties zullen actuele informatie opnemen op hun eigen website.

 Tot slot

We leven in een barre tijd. Toch hopen we als pastoraal team, dat deze Advent, waarin wij de komst van Christus verwachten, voor U ook een bron van hoop en troost mag zijn. Van harte wensen wij U Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds. Blijf gezond !

 Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                                                                   Pastoor André Monninkhof

Kinder doe boek voor kerst

Voor kinderen is er een doe boekje te vinden met onder meer tips om te knutselen, te puzzelen en een recept voor kerstkransjes. Achter de QR codes zitten o.a. leuke liedjes en verhalen. Er zijn er een paar afgedrukt en deze liggen achter in de kerk om mee te nemen of download dit doeboekje Zie: vierkerstmis.nl https://uploads-ssl.webflow.com/5fbcdf833772bf63bc121054/619cdacd4d41095b87ef347a_rkk_doeboekje_vierkerstmis_2021.pdf

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere  feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

“Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe,” In de Goede Week, de week voor Pasen, worden op vierpasen.nl video’s gepubliceerd van katholiekleven.nl. Daarin geven de bisschoppen persoonlijk uitleg bij onderdelen van de Goede Week en Pasen.
Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met het coronavirus, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website
vierpasen.nl.Goede week en Pasen vieren

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/vier-pasen-fotos-voor-parochiewebsites-en-parochiebladen

Onder video’s vindt u een bericht van ons oud diaken J.P. Thöni

===============================================================

Beste mensen,

Tegen beter weten in had ik gehoopt dat we straks met Pasen weer met velen in de kerk bij elkaar konden komen.

Niets is minder waar. Maar er schijnt een lichtje aan het eind van de donkere tunnel. Op Goede Vrijdag is de kerk open maar er is geen kruisweg wel is er een gelegenheid voor gebed en om een kaarsje aan te steken.

Mits er geen derde golf aan komt mogen we met 30 mensen op Eerste Paasdag gaan vieren.

Vieren dat Christus verrezen is, dat Hij door het donker van de nacht is opgestaan in het volle licht. Het past helemaal in deze tijd.

Een tijd van donkere dagen die naar ik hoop snel overgaan in betere tijden.

Het zijn de kleine hoopvolle dingen waar we ons nu aan vast kunnen en mogen houden.

Ook mag ik vertellen dat er een groepje mensen enthousiast bezig is om te kijken hoe we verder kunnen met ons parochiehuis.

Een huis waar iedereen welkom is en hopelijk weer het hart van onze geloofsgemeenschap wordt.

Toch blije ontwikkelingen.

Inmiddels hebt u ook de envelop voor de kerkbalans ontvangen.

Ik weet op dit moment nog niet wat het resultaat is van deze actie.

Hoop op een mooie bijdrage van u allen.

Ik merk dat ik het woord hoop in mijn stukje vaak heb gebruikt.

Dat is ook waar we in deze tijd van leven, geloof, hoop en vertrouwen.

Ik wens u namens de locatieraad hele fijne Paasdagen toe.

Geniet van al het leven dat nu in het voorjaar weer tevoorschijn komt.

Het frisse groen en de voorjaarsbloemen.

Die houden gelukkig geen rekening met corona.

Een Paasgroet namens ons allen,

Tonny Hendriks (voorzitter)   

===========================================================

Brief 2  dinsdag 9 februari 2021

Dit is een aanvullende brief van 28 januari

Beste parochianen,

Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken, die na vandaag, dinsdag 9 februari, zullen plaatsvinden.

Zoals gemeld in ons communiqué van 28 januari jl., hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie op genoemde datum besloten, dat de vieringen in onze parochiekerken, in ieder geval tot vandaag, 9 februari, zouden plaatsvinden zonder kerkgangers erbij; maar – waar mogelijk – wel zouden worden gelivestreamd.

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we gisterenavond (parochiebestuur) respectievelijk vanmiddag (pastoraal team) (beide keren online) opnieuw gekeken naar ons besluit van 28 januari jl.

In genoemde vergaderingen zijn we als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie gekomen, dat we ook na vandaag, 9 februari, de vieringen in onze parochiekerken zonder kerkgangers erbij, zullen moeten laten plaatsvinden.

De reden hiervoor is, dat, naar het zich laat aanzien, de avondklok verlengd zal gaan worden tot 2 maart a.s. Verder is – ook in ons gebied – het aantal besmettingen nog steeds ernstig te noemen. De urgentie, die hieruit spreekt – gevoegd bij de andere argumenten, genoemd in ons communiqué van 28 januari jl., – brengt ons als pastoraal team en parochiebestuur tot de conclusie, dat de vieringen in onze parochiekerken – tot onze spijt – ook in de komende periode, zonder kerkgangers zullen moeten plaatsvinden. Wel zullen deze vieringen – waar mogelijk – worden gelivestreamd. Dit zal tenminste duren tot 2 maart aanstaande.

Uitvaarten kunnen in onze parochiekerken wel plaatsvinden met kerkgangers erbij; het liefst in kleine kring, alleen met de ‘naasten’; het maximale aantal personen dat bij een uitvaart kan zijn, bedraagt 50 (conform voorschriften overheid).

Ik hoop op Uw begrip voor ons besluit.

Namens pastoraal team en parochiebestuur wens ik U Gods zegen, heel veel sterkte met alles en blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof

=======================================================

brief 1         28 januari 2021

Onderwerp: Communiqué over tijdelijk stoppen met publieke vieringen in onze

RK Emmanuelparochie

Beste medeparochianen,

Hierbij laat ik U, als pastoor van onze RK Emmanuelparochie, vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, het volgende weten.

Vanochtend, donderdagmorgen 28 januari, hebben wij als parochiebestuur en pastoresteam van onze Emmanuelparochie een spoedberaad gehouden. Dit overleg heeft – gezien de huidige omstandigheden – online plaatsgevonden.

Onderwerp van ons gesprek was de vraag, of we – gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus – nog wel kunnen doorgaan met het houden van vieringen in onze kerken, in aanwezigheid van kerkgangers.

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we van mening, dat dit – door de huidige stand van zaken – niet meer kan.

Hiervoor zijn meerdere overwegingen. Ik noem U de belangrijkste:

 • Onze regering zet de avondklok in als uiterste middel om het coronavirus een halt toe te roepen
 • De relatief hoge besmettingscijfers in de gemeenten, waarin de kerken van onze Emmanuelparochie gelegen zijn. Het gaat hierbij om de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Raalte.
 • Oproepen vanuit genoemde burgerlijke gemeenten om niet samen te komen en het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken
 • Ook andere kerken in deze gemeenten hebben hun vieringen met kerkgangers erbij, inmiddels gestaakt
 • In onze eigen parochie hebben inmiddels twee locaties, te weten Hardenberg en Lemelerveld, besloten om voorlopig geen vieringen te houden met kerkgangers

Om deze en andere redenen, hebben wij, als pastoraal team en parochiebestuur, daarom vanmorgen besloten om met ingang van komend weekend – 30 en 31 januari a.s. – geen vieringen met kerkgangers meer te houden in onze parochiekerken. Dit zal in ieder geval gelden tot en met 9 februari; zo lang is ook de avondklok van kracht. Na de eerstvolgende persconferentie van de landelijke overheid (verwacht op 2 februari aanstaande) zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur opnieuw met elkaar overleggen over de vieringen in onze parochie.

Wat we wel zullen blijven doen, is het livestreamen van vieringen. Op deze manier kunt U toch zoveel mogelijk verbonden blijven met Uw eigen kerk en haar voorgangers. In onze parochie zijn er in de kerken van Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld en Ommen, mogelijkheden tot het livestreamen van vieringen. Op andere plekken in onze parochie, wordt nog gewerkt aan het realiseren van livestreaming.

Waar er gelivestreamd kan worden, zullen we, zonder kerkgangers, maar toch, ook vieringen houden. Waar er geen livestream is, zullen er voorlopig ook geen vieringen kunnen plaatsvinden. In ieder geval zullen we vanuit de Brigittakerk in Ommen, het eucharistisch centrum van onze parochie, op zondagmorgen om 11.00 uur, de eucharistieviering blijven livestreamen.

Wat ook mogelijk zal blijven, is het houden van uitvaartvieringen. Het is ons, als parochiebestuur en pastoraal team bekend, dat de overheid de mogelijkheid biedt om met maximaal 50 personen bij elkaar te komen. Als pastoraal team en parochiebestuur adviseren wij U echter dringend, om bij uitvaartvieringen het aantal aanwezigen te beperken tot de ‘naasten’. Voorts zullen – om redenen van veilig en verantwoord vieren – tot nader order, uitvaartvieringen uitsluitend worden gehouden in de vorm van gebedsvieringen. Dit betekent, dat er voorlopig tijdens uitvaartvieringen, geen communie zal worden uitgereikt. Daarbij maken wij erop attent, dat ook uitvaartvieringen gelivestreamd kunnen worden.

Bovengenoemde beslissingen nemen we als pastoraal team en parochiebestuur met pijn in ons hart. Wat ook wij – met U – zullen gaan missen, is het samen vieren en elkaar als geloofsgemeenschap te ontmoeten. Maar we willen ook waken voor Uw en onze gezondheid. Vandaar dit besluit.

Mocht U – naar aanleiding van dit communiqué of om andere reden – behoefte hebben aan gesprek, dan kunt U altijd een beroep doen op de leden van ons als pastoraal team. Onze gegevens kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl , en in het parochieblad van Uw geloofsgemeenschap.

U en allen die U lief zijn, wens ik, in deze moeilijke tijd, van harte Gods zegen en heel veel sterkte met alles. Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                                             Pastoor André Monninkhof

——————————————————————————————–

“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.
Het eerste couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar.
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden, zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal toch niet leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd boven water ?
In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit ook ons voorland ?
Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe hiermee om te gaan ?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus) over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over het water naar Hem toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder.
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te verdrinken.
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien ! Elkaar steunen zit ons in het bloed !
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods genade.
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te dragen.
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar.
                              Pastoor André Monninkhof

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

13 maart 2020
Beste medeparochianen,
Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en parochiebestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:
ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
Er zal géén koor aanwezig zijn.
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018-3.1

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren