Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande.

De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken.

Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van presentielijst, kerkgangers nemen plaats op de gemarkeerde zitplaatsen, attenderen op looproutes enz.) alle prima lopen.

Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie hebben opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie uitreiken met behulp van protectiescherm en liturgisch pincet) betekent dit, dat wij als pastoraal team aan U kunnen laten weten, dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 september a.s, ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in eucharistievieringen in onze andere parochiekerken.

Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en communievieringen. Dit is bisdombeleid. De Nederlandse Bisschoppen wensen, dat er onder de huidige omstandigheden, tot nader order, alleen communie wordt uitgereikt in eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen wij, dat de woord- en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Deze wens van ons hebben wij kenbaar gemaakt aan onze Bisschop.

Hierdoor zullen de weekendvieringen in onze Emmanuelparochie voorlopig blijven plaatsvinden als eucharistievieringen dan wel gebedsvieringen. In de gebedsvieringen kunnen we nog geen communie uitreiken.

Vrede en alle goeds.

Met vriendelijke groet,

Namens het pastoraal team,

                                                        Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020

“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244
Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?
Op deze dag gaan wij samen met ervaren professionals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.
Sprekers:
Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, en veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.
Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.
Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.
Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Wie:
Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk.
Datum:
Zaterdag 16 mei 2020.
Start 10.00 – Einde 16.00u.
Locatie:
Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht
Aanmelden:
info@jongkatholiek.nl (Voor 10 mei, i.v.m. lunch reserveren)
Toegang:
Gratis
Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

Beste parochianen,

Nu ik dit schrijf, is het nieuwe jaar al weer twee weken oud. In korte tijd is er al weer veel gebeurd. Toch wil ik U – namens ieder, die bij onze Emmanuelparochie en haar locaties betrokken is – nog de beste wensen meegeven, en U en allen die U lief zijn, heel veel heil en zegen toewensen voor dit nieuwe jaar.

Verder wil ik met U kort vooruitblikken op wat dit nieuwe jaar onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, zou kunnen gaan brengen.

De vieringen met Oud en Nieuw waren een mooi begin van dit nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten, die volgden, mochten we elkaar ontmoeten en hebben we elkaar als parochianen vrede en alle goeds toegewenst. Tijdens deze bijeenkomsten signaleerden we, dat er dingen zijn, die ‘minder’ worden, zoals bijvoorbeeld afname van het kerkbezoek, en het teruglopen van de financiële bijdragen. Maar we constateerden ook hoopvolle ontwikkelingen. Zo zijn er nog steeds ouders van dopelingen, die er heel bewust voor kiezen om hun kind te laten dopen. Om deze reden zijn er in deze maand januari, op diverse plekken in onze parochie, weer doopvieringen voorzien. Ook zijn er initiatieven op het gebied van geloofsverdieping, zoals de activiteiten in het kader van ons programma “Inzicht en uitzicht” en een katechetische reeks over de sacramenten die onze Kerk rijk is.

Vanzelfsprekend kijken wij als pastoraal team en parochiebestuur, ook naar de toekomst van onze Emmanuelparochie en haar locaties. Omdat de financiën in onze parochie er nog relatief goed voorstaan (kleine ‘plussen’; een enkel ‘minnetje’) en omdat het pastoraal team op dit moment nog op sterkte is, kunnen we het ons permitteren om met elkaar na te denken over en in alle rust te komen tot keuzes over de organisatie van het pastoraat in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, in de tijd die komen gaat. We doen dit door het schrijven van een pastoraal beleidsplan. Dit pastoraal beleidsplan is het afgelopen jaar voorbereid door het pastoraal team. Onlangs heeft het pastoraal team dit beleidsplan gedeeld met het parochiebestuur. Op dit moment beraden we ons als team en bestuur op het verder te volgen traject. Hiertoe behoort natuurlijk ook de communicatie over de voorgenomen pastorale keuzes, met de verschillende geloofsgemeenschappen. Als team en bestuur hopen we in ieder geval vóór de zomer met onze plannen naar buiten te zijn getreden, en zo meer duidelijkheid te hebben verschaft. Uiteraard zullen we ook U als parochianen, hierover tijdig en adequaat informeren.

Als parochiebestuur en pastoraal team kijken we ook naar het vastgoed in onze parochie, waaronder onze kerkgebouwen. Centraal staat daarbij de vraag: wat hebben we aan gebouwen nodig met het oog op de pastorale doelen, die we ons als parochie, voor de iets langere termijn willen stellen ? Overigens zijn er op dit moment geen plannen om in onze parochie kerken te sluiten. “Garanties voor de eeuwigheid” kunnen we natuurlijk niet geven. Maar als team en bestuur houden we de kerken in onze locaties graag open, zolang er ter plekke voldoende mensen en middelen zijn.

Komend jaar zullen er in geloofsgemeenschappen van onze parochie ook bijzondere vieringen en festiviteiten plaatsvinden. Zo zijn er activiteiten in het kader van het eucharistisch jaar, vieren de kerken in Dedemsvaart en Hoonhorst respectievelijk hun 200- en 250jarig bestaan, en is er ook het 40-jarig ambtsjubileum van pastoraal werker Gerard Noordink; dit laatste zal – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – tevens zijn afscheid van onze parochie zijn; datum van de viering van dit jubileum, tevens afscheid van Gerard van onze parochie: zondag 27 september a.s.

In de tijd die komen gaat, zal er best iets veranderen, maar toch kijken we als team en bestuur hoopvol vooruit. Dit onder de hoede van de Naamgever van onze parochie: Emmanuel: God-met-ons.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor André Monninkhof

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

Betreft: uitnodiging bijeenkomst op 27 maart 2019
Beste medeparochiaan,
Op 27 maart 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
een middag met als thema: Jakob naar de zin van het bestaan.
In de Wiekelaar {Oudleusen} wordt op 7 april om 15.30 uur de musical “Jakob” opgevoerd met bovengenoemd thema. Dit lijkt ons als werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” een prachtige kans om ons samen met u in dit thema te gaan verdiepen.
We hebben diaken Marc Brinkhuis uit Deventer bereid gevonden ons vooraf mee te nemen in het verhaal Jakob.
Het verhaal gaat over de Bijbelse Jakob die met listen zijn broer Esau weet te onttronen, maar ook de Jakob die worstelt met God.
Het verhaal van Jakob kan over iedereen gaan. Ook wij hebben onze dromen die vaak anders uitkomen. Het verhaal kent herkenbare momenten in onze tijd van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet.

Jacobs droomladder Jakobs verzoening met Esau
We organiseren deze middag op:
Woensdag 27 maart om 13.30 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus
Posthoornweg 6 in Lemelerveld.
Agenda:
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes.
Korte bezinning door Pastor Marga klein Overmeen
Marc Brinkhuis met: Jakob naar de zin van het bestaan.
Pauze met koffie/thee.
Vervolg Marc Brinkhuis en eventuele vragen.
Mogelijkheid tot opgave Musical Jakob op 7 april, of telefonisch bij: Coby v.d. Veen 0529-471439
Mededelingen.
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten.

De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift.
Graag tot ziens op 27 maart.
Werkgroep; “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Thema – Catechese – Paulus – Griekenland

Tijdens de voorbereiding voor de komende Paulus-reis naar Griekenland 18 t/m 27 oktober 2019, kwam bij ons het idee op om enkele thema-avonden te houden over de apostel Paulus en de ontwikkeling en verspreiding van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in wat nu Griekenland is.
Deze avonden staan open voor ieder die interesse heeft in Paulus en zijn missiewerk, dus ook voor mensen uit andere locaties en voor mensen die niet deelnemen aan de reis. Het enige dat U nodig heeft, is uw eigen belangstelling!
Wij hebben pastor Joop Butti gevraagd om deze avonden voor ons te verzorgen. Pastor Butti weet boeiende dingen te vertellen over Paulus en zijn missiewerk en over de verspreiding van het Christendom.
Dit alles zal worden behandeld in vier avonden en wel op de volgende woensdagavonden op 30 januari, 6 februari, 6 maart en 27 maart 2019.
Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in het parochiecentrum van de RK Kerk Heilig Hart van Jezus, Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld.
Hebt u tevens belangstelling voor de Paulusreis naar Griekenland dan bent u ook van harte welkom op 23 januari om 19.30 uur in het parochiecentrum in Lemelerveld.
De VNB-reisorganisatie zal op deze avond uitleg geven over deze reis.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd door het reiscomité en namens pastor Butti. Voor meer inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Lies Akkermans tel. nr. 0572-372003
liesakkermans@t-mobilethuis.nl
Janny Horstman tel.nr. 0529-460225 jannyhorstmanwink@gmail.com
Pastor Butti tel/ nr. 06-222.39

Inspiratiereis Griekenland mei 2019.

Nadat we vorig jaar een geweldige reis hebben gemaakt naar Israël gaat het toch weer kriebelen om een volgende reis te organiseren.
Onlangs hebben we een eerste informatief gesprek gevoerd met de VNB.
We hebben gesproken over de mogelijkheden voor Griekenland, het land waar Paulus rondtrok. Daarnaast is er zoveel historie en natuurschoon te zien dat we hebben besloten deze reis te gaan organiseren.
Concrete plannen zijn er nog niet maar dat zal zeker binnenkort gaan lukken.
Wat we wel weten is dat we tien dagen willen gaan. We vliegen op Thessaloniki en trekken met de bus van noord naar zuid Griekenland. Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien. Athene zal zeker in het programma opgenomen worden. Vanwaar we ook terugvliegen. Wellicht kunnen we ook nog boottocht maken om een pittoresk eilandje te bezoeken.
In een volgend parochieblad kunt u meer informatie verwachten zoals de precieze datum van vertrek en de reiskosten.

U hoort van ons!
Lies Akkermans en Janny Horstman.

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

Geachte heer, mevrouw,
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage en wel op:
Woensdag 12 september 2018

Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg op de bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer te gaan.
Het programma ziet er als volgt uit:

We gaan met eigen vervoer naar klooster ‘Nieuw Sion’ Vulikerweg 6 in Diepenveen, waar we om 9.30 uur beginnen met koffie of thee.
Om 10.00 uur start de 1.5 uur durende rondleiding door dhr. Pragt.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis van Abdij Sion, het vertrek van de monniken en de nieuwe invulling van het klooster.
Om toch in het spoor van de monniken te blijven, bidden wij om 12.00 uur het getijdengebed in de kloosterkerk aldaar.
Om 12.30 uur is er een vegetarische lunch met soep en broodjes.
Om 14.00 uur staat er een bus van Ensink personenvervoer klaar om ons naar Deventer te brengen.
Hier begint onze stadswandeling onder leiding van Mink de Vries, die ongeveer een uur zal duren. Aan de hand van prachtige locaties neemt hij ons mee in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Deze wandeling is ook te doen met een rollator. Halverwege de wandeling maken we een stop om even uit te rusten en iets te drinken.

Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug naar Nieuw Sion. Van daaruit gaan we met de eigen auto naar “Het Wapen van Wesepe,” Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe waar een warm buffet voor ons klaarstaat.
De kosten van deze dag bedragen € 55.00 p.p. {graag contant.}
We hopen op mooie pelgrimage en een waardevolle beleving.

Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 20 augustus bij:
Ria Mars 0572-371867 marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen 0529-471439 cobyvdveen@gmail.com
Let op!!
Mocht u onverhoopt niet op eigen gelegenheid naar Sion kunnen komen, neem dan ook contact op met Ria of Coby. Zij regelen het voor u.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren