Organisatie

Inleiding

De Emmanuelparochie is ontstaan uit een fusie van elf rooms-katholieke parochies die tot aan de fusie in het Parochieverband Noord – Oost Salland samenwerkten. Deze elf parochies gaan  nu verder als elf geloofsgemeenschappen met elk een eigen locatie en elk een eigen kerkgebouw of kerkzaal. De naam van elke geloofsgemeenschap is gelijk aan de naam die de geloofsgemeenschap had voor deze als zelfstandige parochie fungeerde.

De Heilige Willibrorduskerk is een geloofsgemeenschap van de Emmanuelparochie.

De Emmanuelparochie kenmerkt zich door het behoud van de organisatie centraal:

Pastoor 
Aan het hoofd van de Emmanuelparochie staat de pastoor A. Monninkhof. De pastoor is zowel de geestelijke leider, hoofd van het pastoraal team, als de bestuurlijke leider, voorzitter van het parochiebestuur van de parochie. De pastoor draagt de pastorale zorg voor de parochie. De pastoor heeft de mogelijkheid om taken te delegeren aan leden van het pastorale team en leden van het parochiebestuur.

Pastoraal team
Binnen de parochie zijn pastores werkzaam. Zij vormen het pastoraal team, zijn benoemd door de aartsbisschop en in dienst van de parochie. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor het pastoraat en geeft leiding aan de lokale pastoraatsgroepen.

Parochiebestuur
Het sleutelbegrip voor de taak van het parochiebestuur(bestuur) is: voorwaarden scheppen voor de uitvoering van het pastoraal beleid. Op grond van het pastoraal beleidsplan stelt het bestuur een beleidsplan op. Taken van het bestuur worden omschreven in artikel 24 van het Algemeen Reglement Bestuur RK kerk Nederland. Voorts heeft het bestuur samen met de locatieraden en de pastoraatsgroepen de taak de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werk(st)er(s) te adviseren over het pastoraal beleid.

Lokaal – Geloofsgemeenschap:
Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep werkt binnen het kader van het pastoraal beleid van de parochie in de geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep staat open voor vragen en initiatieven die uit de geloofsgemeenschap opkomen, en stemt pastorale werkzaamheden in de geloofsgemeenschap op elkaar af. De pastoraatsgroep geeft op deze manier mede vorm aan het pastoraal beleid binnen de geloofsgemeenschap.

Locatieraad
De locatieraad organiseert binnen het kader van het huishoudelijk reglement van de parochie en in goede afstemming met het bestuur, de pastoraatsgroep en het pastoraal team alle praktische zaken binnen de geloofsgemeenschap. De locatieraad is dienend aan en voorwaardenscheppend voor de uitvoering van het pastoraal beleid binnen de geloofsgemeenschap.

Voor verder informatie zie site Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren